دختر فوق سنگین ایران در وزنه برداری جهان یازدهم شد - برگزیده ها