داعش مسئولیت حمله انتحاری در قندوز را بر عهده گرفت - برگزیده ها