خط و نشان غول گرجی برای رقیبان: قوی‌تر بر می‌گردم  - برگزیده ها