خروجی کشتی خوزستان با انتظار جامعه همخوانی ندارد / برای حل مشکل عبدولی پیش قدم شوند - برگزیده ها