حذف زودهنگام تیم اپه زنان ایران از جام جهانی ترکیه - برگزیده ها