حاج علی اکبری: فرصت سوزی نتیجه واگرایی در جامعه است - برگزیده ها