تمام پروازهای ایران به افغانستان لغو شد - برگزیده ها