تقابل کورک و کوبیاک در لیگ والیبال ژاپن - برگزیده ها