تعداد بستری‌های کرونا به پایین‌ترین میزان خودش رسیده است - برگزیده ها