تسریع روند ایمنی تهران در گروی رفع خلاء و عمل به قوانین - برگزیده ها