تخصیص ۱۵۶ میلیارد تومان برای کمک به واحدهای قضایی قزوین - برگزیده ها