تجلی پیام غدیرخم، امروز تبعیت از ولایت فقیه است - برگزیده ها