تایید اورسجی توسط نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی - برگزیده ها