تارتار: مصمم هستیم که پرسپولیس را تحت فشار قرار دهیم - برگزیده ها