به کارگیری جهاد تبیین برای رساندن صدای مردم فلسطین به جهانیان - برگزیده ها