برگزاری رقابت های والیبال قهرمانی جهان با حضور تماشاگر در سال ۲۰۲۲ - برگزیده ها