بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ - برگزیده ها