با استفاده از فرصتهای مناسب میلیاردر شدم - برگزیده ها