بازدید زالی از مراکز واکسیناسیون پایتخت - برگزیده ها