بازتاب حمایت بازیگر «هری پاتر» از «فلسطین»/ همبستگی یک فعل است - برگزیده ها