اپیدمی خشونت با اسلحه در آمریکا، مرگبارتر از همیشه - برگزیده ها