اولین آزمون تیم جدید سابر در مادرید/ حضور یک شمشیرباز با هزینه شخصی - برگزیده ها