اهدای ۱۱۰ سکه به مدال آوران کشتی از طرف بخش خصوصی - برگزیده ها