انتقاد از مدیر سابق سیا بابت مقایسه حامیان ترامپ با طالبان - برگزیده ها