امسال از نظر میزان ارز تخصیص داده شده برای دارو هیچ مشکلی نداریم - برگزیده ها