الغنوشی: اولویت، مقاومت در برابر دیکتاتوری است - برگزیده ها