افزوده شدن ۱۲ مرکز جدید واکسیناسیون کرونا در خراسان رضوی - برگزیده ها