اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی در لرستان ضروری است - برگزیده ها