واکسن های کرونا در زیرسویه های جدید اثربخشی ندارند

واکسن های کرونا در زیرسویه های جدید اثربخشی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جماعتی، با اشاره به بررسی اثربخشی و پیشنهاد کمیته علمی کشوری کرونا به سازمان غذا و دارو در مورد لزوم ورود داروی «پکسلووید» به فهرست دارویی کشور، یادآور شد: این دارو اخیر توسط سازمان غذا و دارو آمریکا، تأیید شده و توصیه کمیته علمی همچنان تسریع روند اداری و اجرایی

مردم برای تزریق واکسن کرونا کجا بروند

مردم برای تزریق واکسن کرونا کجا بروند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ورود سویه جدید اومیکرون به کشور، وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن کرونا، تاکید دارد. اما، به دنبال فروکش کردن بحران کرونا در کشور، شاهد تعطیلی پایگاه‌ها و مراکز واکسیناسیون بودیم و همین موضوع، باعث شده تا هموطنان برای دریافت واکسن، با ابهاماتی مواجه شوند. مصطفی رضایی

۱۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۵۱۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۹۶ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۵۲ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۱۱۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۲۹ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۱۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۲۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۵۹ هزار و ۳۴۱ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۸۰ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۴۵۷ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۹۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۲۰۲ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۶ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۸۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۷۲۸ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۱۸۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون

۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۳۸ هزار و ۳۹۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۱۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۷ هزار و ۹۶۳ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۷۹۲ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۲۴ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۴ هزار و ۷۵۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۶۴ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۵۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۶۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱۰۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۸۷۶ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۵۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۵۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۳۹۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۵۲ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۱۲۲ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۱۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۹۹ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۳۷ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۶۵۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۷۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۹۷۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و

۲۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۹۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۹۲۱ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۵۲ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و