آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، متن این آیین نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است: آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند: ۱ـ قانون: قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸. ۲ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.