خلیلی: فدراسیون آمادگی جسمانی دخالتی در وظایف فدراسیون همگانی ندارد

خلیلی: فدراسیون آمادگی جسمانی دخالتی در وظایف فدراسیون همگانی ندارد

علی خلیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اهداف فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای توسعه فعالیت‌های بدنی و ورزش همگانی است، با راه‌اندازی این فدراسیون سعی داریم تحرک بدنی زیادی ایجاد و مردم را درگیر فعالیت بدنی کنیم. در حقیقت یکی از اهداف اصلی این فدراسیون، افزایش تحرک بدنی، تندرستی افراد جامعه و جبران