علف هرز تا ۳۰ درصد عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد

علف هرز تا ۳۰ درصد عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی جوامع به شمار می‌رود. امروز شیوه‌های نوین کشت سبب افزایش کمیت محصولات در مساحت کمتر شده تا آسیب‌ها به خاک روند کاهشی داشته باشد. بهبود روش‌های کشت در کنار تغییر اقلیم مصرف آب مورد نیاز را نیز کاهش داده تا فعالیت‌ها به سوی تولید پایدار حرکت