آغاز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد + شرایط

آغاز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد + شرایط

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارائه شد اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چراکه هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد