جریمه ۱۸۰۰ خودرو برای توقف در جای پارک معلولان

جریمه ۱۸۰۰ خودرو برای توقف در جای پارک معلولان

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی اصغر شریفی با اشاره به روزجهانی افراد دارای معلولیت گفت:‌ در قوانین راهنمایی و رانندگی شرایط و تسهیلاتی برای افراد دارای معلولیت و جانبازان درنظر گرفته شده که یکی از این موارد اختصاص جای پارک ویژه جانبازان و معلولین است. این محل‌ها با تابلو و نیز رنگ در کف‌ خیابان