گشوده شدن درهای مدارس کشور برای ترویج ورزش شهروندی

گشوده شدن درهای مدارس کشور برای ترویج ورزش شهروندی

به گزارش ایسنا و به نقل از ورزش شهرداری، دیدار مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. در این دیدار حسین اوجاقی گزارشی مختصر از رویدادهای ورزشی تعریف شده توسط سازمان متبوع خود برای شهروندان تهرانی، امکانات و پتانسیل های موجود