کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق

کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق

فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تغیرات اقلیمی و تأثیر آن بر ذخایر آبی کشور گفت: ۲۷ درصد افزایش ورودی در سدها وجود داشته که عمده این افزایش در کرخه، کارون و زاینده رود بوده است که بیش از ۵۰ درصد ذخایر آبی کشور