پیشنهاد تشکیل نظام همکاری‌های مشترک چین، روسیه، ایران، ترکیه،عراق و سوریه

پیشنهاد تشکیل نظام همکاری‌های مشترک چین، روسیه، ایران، ترکیه،عراق و سوریه

به گزارش ایسنا، در این مقاله موسویان و عامری پیشنهاد تشکیل نظام همکاریهای مشترک این شش کشور را مطرح و نتیجه گیری کرده که اگر همکاریهای مشترک این شش کشور در زمینه های منافع مشترک، تحقق یابد، می تواند به سلطه طلبی ها و یکجانبه گرایی آمریکا و کشورهای متحدش در خاورمیانه پایان دهد.  به گزارش