رایینی: اختلافات و دوری مربیان کارآمد باعث افت کشتی خراسان شد

رایینی: اختلافات و دوری مربیان کارآمد باعث افت کشتی خراسان شد

جواد رایینی در گفت وگو با ایسنا، درباره علت فعالیت دوباره خود در هیات کشتی مشهد اظهار کرد: حدود ۲۵ سال در هیات کشتی خراسان در سمت های مختلف از جمله نایب رئیس و عضو هیات رئیسه فعالیت می کردم و تا زمانی که من در آن جا بودم ۶ وزن تیم ملی از کشتی