انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک - برگزیده ها