نصب دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی در ۲ بیمارستان پایتخت

نصب دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی در ۲ بیمارستان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنیدی گفت: با شیوع بیماری کووید ۱۹ در سطح جهان و اعلام وضعیت پاندمی برای این بیماری از سوی سازمان بهداشت جهانی و الزام کشورهای درگیر با طغیان این بیماری برای پرداختن به کنترل آن به عنوان یک فوریت جهانی، کشور ما نیز انجام اقدامات پیشگیری کننده از بیماری و