۴۵ میلیارد تومان برای ۲ طرح درمانی سمنان اختصاص یافت - برگزیده ها