۲۹ فروردین بیانگر پیوند عمیق و ناگسستنی ارتش بصیر و انقلابی با ولایت مطلقه فقیه است - برگزیده ها