۱۴ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی - برگزیده ها