گشوده شدن درهای مدارس کشور برای ترویج ورزش شهروندی - برگزیده ها