کوشکی: باید دغدغه جدی‌تری نسبت به موضوع فلسطین ایجاد شود - برگزیده ها