کسر هزینه کاهش و رفع آلایندگی از جرایم و عوارض واحدهای صنعتی - برگزیده ها