کدام مراکز درمانی خوی از مدار خدمت خارج شده اند - برگزیده ها