چگونه نفت آبادان از یک تیم بی‌روحیه به تیم جنگنده تبدیل شد؟ - برگزیده ها