پیگیری اجرای ملی برنامه پزشک خانواده از سوی وزارت بهداشت - برگزیده ها