وضعیت گاز تربت جام نزدیک به شرایط بحرانی/مردم همکاری کنند - برگزیده ها